Maxmechanik s.r.o.

cz de

Vyrábíme

Maxmechanik icon

Technologie strojů

Maxmechanik icon

Montáž

Maxmechanik icon

Kontakt

Maxmechanik icon
Maxmechanik s.r.o. Maxmechanik s.r.o. Maxmechanik s.r.o.Environmentální profil společnosti


Úvod – proklamace
Společnost maxmechanik s.r.o. si uvědomuje, že svojí činností ovlivňuje životní prostředí. Proto je další rozvoj společnosti založen na principu vzájemné vazby ekonomického růstu a ochrany životního prostředí. Cesta k naplňování této skutečnosti je stanovena environmentální politikou, kterou je deklarována snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí.

Registr aspektů a cíle
Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentální politiky je dokument Environmentální aspekty, právní a jiné požadavky, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Konkrétní environmentální cíle jsou definovány a jsou zaměřeny zejména na trvalé záměry environmentální politiky.

Trvalé zásady
Při uplatňování environmentální politiky se maxmechanik s.r.o. zaměřuje na plnění těchto zásad:

· Udržovat a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu.
· Důsledně dodržovat environmentální předpisy a požadavky, jimž podléháme.
· Měřit, hodnotit a neustále zlepšovat naše činnosti, postupy a prostředky, kterými působíme na životní prostředí.
· Upřednostňovat preventivní opatření před případným odstraňováním následků.
· Soustavně zvyšovat povědomí o provádění environmentální politiky u svých zaměstnanců.
· Trvale snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost našich procesů, a to cestou modernizace, zvyšování efektivity, omezování vzniku odpadů a znečištění - a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů.
· V místech sběru a manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi.


Ochrana vod, ovzduší a nakládání s odpady
V rámci ochrany vod a ovzduší společnost postupuje v souladu s interním dokumentem Provozní řád EMS. Je plněná legislativa. Jsou sledovány jak stacionární, tak mobilní zdroje znečištění. Je dbáno na to, aby nedocházelo k znečištění vod prostřednictvím mobilních zdrojů (užívání záchytných van a sorbentů). Technický stav mobilních zdrojů je pečlivě sledován.
V rámci nakládání s odpady vede společnost seznam odpadů, který pravidelně aktualizuje, a dále postupuje v souladu s interním dokumentem. Vzhledem k činnosti podnikání společnost nepracuje s nebezpečnými chemickými látkami, které by mohly významnou měrou ovlivnit životní prostředí v okolí.

Monitorování a měření
Společnost má vypracovány postupy pro stanovení monitorování a měření. Mezi hlavní sledované údaje patří spotřeba energií, vody a nakládání s odpady, emise a spotřeba PHM.

Závěr
Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto environmentálním profilu a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho naplňování. Společnost maxmechanik s.r.o. se tímto zavazuje k pravidelnému vyhodnocování environmentálního profilu společnosti.